top of page

Wsparcie dla rodzeństwa

Top
shutterstock_1936891387.jpg
Line wave.png
Rodzice i rodziny

Oferta Sieci realizacji działalności operacyjnej neonatalnej okręgu East Midlands (East Midlands Neonatal ODN, czyli EMNODN) została niedawno pozytywnie rozpatrzona i otrzymała finansowanie od Sieci akademickiej nauk medycznych okręgu East Midlands (East Midlands Academic Health Science Network, czyli EMAHSN) przeznaczone na stworzenie projektów, których celem jest zadbanie o jak najlepsze szanse życiowe dla dzieci urodzonych przedwcześnie. 

Dzięki tym środkom finansowym planujemy stworzyć cztery nagrania edukacyjne dla rodziców i personelu, skupiające się na następujących zagadnieniach:

·        Kontakt „skóra do skóry” przy porodzie

·        Wczesne odciąganie mleka z piersi

·        Wprowadzenie do sieci opieki neonatalnej (Neonatal Networks)

·        Wprowadzenie do modelu opieki zintegrowanej z udziałem rodziny (FICare)

Jakiej pomocy szukamy

Szukamy rodziców/opiekunów, którzy mają doświadczenie w zakresie opieki neonatalnej i mogliby pomóc nam stworzyć te nagrania wideo.

Pomoc ta mogłaby obejmować między innymi:

·        Sugestie z perspektywy rodzica/opiekuna odnośnie do tego, jakie informacje chcieliby oni, aby zawierały nagrania.

·        Zapoznanie się z treścią nagrań i zapewnienie informacji zwrotnych/opinii.

·        Udział w nagraniu.

·        Dzielenie się w nagraniu swoimi doświadczeniami.

 

Rodzice/opiekunowie mogą zdecydować, jak bardzo chcą zaangażować się w proces i w których nagraniach chcieliby uczestniczyć.

Dostępność informacji i wsparcie w zakresie komunikacji

EMNODN dołoży starań, aby zapewnić informacje w innych językach i formatach, a także profesjonalne wsparcie w zakresie komunikacji podczas spotkań i wydarzeń. Obejmuje to zorganizowanie profesjonalnego wsparcia w zakresie komunikacji, aby rodzice/opiekunowie mogli skutecznie uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach. 

 

Uczestnicy mający potrzeby w zakresie uzyskania informacji w innym języku i/lub formacie albo wsparcia w zakresie komunikacji powinny poinformować EMNODN jak najwcześniej, aby można było takie wsparcie zorganizować. W sytuacji gdy dana osoba ma konkretne, indywidualne i/lub złożone potrzeby i woli sama zorganizować wsparcie, EMNODN zwróci koszty tego wsparcia, o ile zostało to uzgodnione z wyprzedzeniem z EMNODN oraz przedstawiono dowody wydatków, jak np. faktury.

Zakwalifikowanie się do otrzymania płatności

Stawka za udział to 150 GBP za dzień/spotkanie (powyżej czterech godzin) lub 75 GBP za pół dnia (cztery godziny lub mniej), w tym koszty dojazdu.

Koszty będą zwracane zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Pokrycie kosztów

Oznacza to, że pokryjemy koszty, które uczestniczący mogą ponieść, uczestnicząc w tym projekcie.

 

EMNODN pokryje uzasadnione koszty, uzgodnione z wyprzedzeniem, które nie wykraczają poza stawki określone poniżej.

W celu otrzymania zwrotu kosztów należy zawsze przedstawić paragony, chyba że transport i zakwaterowanie są organizowane bezpośrednio przez EMNODN. Pokryjemy rzeczywiście poniesione koszty, nie zaś kwoty przybliżone.

Może dojść do sytuacji, gdy koszty, jakie muszą ponieść uczestniczący, będą stanowiły przeszkodę dla ich udziału, co nie jest omówione bezpośrednio poniżej. Zachęcamy wszystkich do omówienia swoich potrzeb z nami, abyśmy mogli poszukać rozwiązań. Ocena takich okoliczności oraz ewentualne wsparcie będą uzgadniane osobno dla każdego przypadku.

Transport

Na wniosek osoby uczestniczącej EMNODN może z wyprzedzeniem dokonać pewnych rezerwacji i opłat, aby osoba uczestnicząca nie musiała pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni. 

Pociąg

Jeżeli bilety kolejowe są potrzebne, aby osoba mogła uczestniczyć w spotkaniach/wydarzeniach itp., EMNODN może je zarezerwować z wyprzedzeniem, aby osoba uczestnicząca nie musiała pokrywać kosztów z własnej kieszeni. W takiej sytuacji rezerwacji należy dokonać wcześniej, aby bilety były w przystępnej cenie i mogły zostać odebrane przez podróżującego lub mu wysłane.

Niezależnie od tego, czy rezerwacji dokonuje EMNODN, czy sama osoba uczestnicząca (która następnie składa wniosek o zwrot kosztów, wypełniając odpowiedni formularz), należy zawsze wybierać najtańszy sensowny bilet na przejazd, korzystając z ofert poza godzinami szczytu i zniżek za rezerwację z wyprzedzeniem. Personel EMNODN może zapytać osobę uczestniczącą o najbardziej przystępne cenowo i dogodne połączenia oraz o to, czy ma ona legitymację zniżkową na przejazdy kolejowe, aby obniżyć koszt przejazdu.

 

Podróże kolejowe będą odbywały się w klasie drugiej (standard). Podróże w klasie pierwszej nie są dozwolone, chyba że jest to wymagane ze względu na niepełnosprawność lub inne potrzeby medyczne/zdrowotne/dostępu, na przykład gdy osoba potrzebuje większego i stabilniejszego siedzenia, aby przenieść się z wózka, lub potrzebuje usługi gastronomicznej (gdy nie jest ona dostępna w klasie drugiej), gdyż nie może bezpiecznie przemieszczać się po pociągu. Może to obejmować osoby ze stwardnieniem zanikowym bocznym (chorobą neuronu ruchowego), stwardnieniem rozsianym lub osoby, które doświadczyły jednej lub więcej amputacji. Te wymogi osoba uczestnicząca powinna omówić i uzgodnić z wyprzedzeniem z osobą kontaktową w EMNODN. Dowody (na przykład, zaświadczenie lekarskie) mogą być wymagane przy tego rodzaju wniosku. 

Autobus 

Koszt podróży autobusem lub tramwajem zostanie pokryty, jeżeli osoba przedstawi paragon lub bilet z informacją o uiszczonej za podróż opłacie.

Taksówka

Z taksówek można korzystać jedynie, jeśli istnieje tego uzasadnienie w związku z:

 • Rentownością, która wynika z tego, że kilka osób podróżuje w to samo miejsce.

 • Bezpieczeństwem osobistym, np. podróż późną porą.

 • Niepełnosprawnością, zaburzeniami lub chorobą przewlekłą (dowody - na przykład, zaświadczenie lekarskie - mogą być wymagane przy tego rodzaju wniosku). 

 • Wydajnością, np. spotkania odbywają się w różnych częściach miasta w ciągu dnia.

 • Podróżowaniem z ciężkimi lub gabarytowymi przedmiotami lub bagażem.

 • Sytuacją, gdy jest to jedyny dostępny środek transportu.

Osoby uczestniczące, które chcą podróżować taksówką, powinny z wyprzedzeniem omówić to z osobą kontaktową w EMNODN. Wnioski o zwrot kosztów podróży taksówką powinny zawierać paragony za przejazd. W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca miałaby trudności z opłaceniem taksówki z góry, należy omówić to z osobą kontaktową w EMNODN, aby znaleźć inne rozwiązanie.

Własny transport 

Rodzice i opiekunowie korzystający z własnego transportu mogą złożyć wniosek o tzw. kilometrówkę na odpowiednim formularzu. Stawka kilometrówki jest zgodna z obowiązującymi stawkami krajowymi.


Obecnie to:

 • Samochód - 56 pensów za milę

 • Motocykl - 28 pensów za milę

 • Rower - 20 pensów za milę

 • Pasażer pieszy - 5 pensów za milę

Koszt parkingu, aby umożliwić osobie uczestniczącej udział w spotkaniu lub wydarzeniu, zostanie pokryty po przedstawieniu paragonu. Oczekuje się, że osoba uczestnicząca wybierze najbardziej przystępną cenowo opcję parkingu, zważając jednocześnie na swoje bezpieczeństwo i inne kwestie, zwłaszcza podczas podróży nocą.

 

Osoby uczestniczące są osobiście odpowiedzialne za wszelkie kary związane z parkowaniem. EMNODN nie zwróci tych kosztów. Podobnie dodatkowe opłaty nałożone przez przewoźników komunikacji publicznej są typowo odpowiedzialnością osoby uczestniczącej, nie zaś EMNODN, chyba że możliwe jest wykazanie, że wynikały one z okoliczności poza kontrolą osoby uczestniczącej.

Zakwaterowanie

Choć konieczność pobytu na noc nie jest typowa, w niektórych okolicznościach może być stosowna. Przykłady okoliczności, w których stosownym może być pokrycie przez EMNODN kosztów zakwaterowania:

• Jeżeli osoba uczestnicząca nie będzie miała zapewnionego zakwaterowania na noc, będzie musiała wyjechać z domu przed godziną 6.00 rano, aby zjawić się na wydarzeniu. 

• Osoba uczestnicząca cierpi na schorzenie lub ma niepełnosprawność, która sprawia, że długa podróż w ciągu jednego dnia jest dla niej trudna (Dowody - na przykład, zaświadczenie lekarskie - mogą być wymagane przy tego rodzaju wniosku). 

• Koszt przejazdu, zakwaterowania na noc i posiłków jest niższy niż koszt przejazdu koleją w dzień wydarzenia (z uwzględnieniem opcji rezerwacji z wyprzedzeniem).

Wymogi w zakresie zakwaterowania osoba uczestnicząca powinna omówić i uzgodnić z wyprzedzeniem z osobą kontaktową w EMNODN. W wyjątkowych okolicznościach, gdy zakwaterowanie na noc jest wymagane, zostanie ono zarezerwowane i opłacone przez EMNODN (po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem sieci/pielęgniarką przełożoną).

Posiłki i napoje

Jeżeli osoba uczestnicząca jest zaangażowana w aktywności EMNODN, w związku z którymi przebywa z dala od domu przez znaczny okres, zwrot kosztów posiłków i napojów może być pozyskany zgodnie z wytycznymi poniżej. Należy zachować paragony i dołączyć je do formularza wniosku.

 • Śniadanie (jeżeli osoba wychodzi z domu przed 7.00) - maksymalnie 5 GBP

 • Obiad (pobyt poza domem przez więcej niż cztery godziny, włącznie z pobytem poza domem między 12.00 a 14.00) - maksymalnie 5 GBP

 • Kolacja (pobyt poza domem przez ponad dziesięć godzin i po godzinie 19.00) - maksymalnie 15 GBP

Maksymalny zwrot kosztów za okres 24 godzin - 25 GBP

Stawki te obejmują koszt jedzenia i napojów, ale zgodnie z polityką NHS nie dokonujemy zwrotu kosztów napojów alkoholowych. Jeżeli podczas spotkań/wydarzeń NHS zapewniane są przekąski, diety nie będą wypłacane, chyba że w wyjątkowych okolicznościach, np. aby zaspokoić potrzeby żywieniowe danej osoby, które nie zostały zaspokojone w ramach posiłku zapewnionego podczas spotkania - należy to uzgodnić z EMNODN z wyprzedzeniem. Uwaga: napiwki i opłaty uznaniowe, np. w restauracjach, nie podlegają zwrotowi i są odpowiedzialnością i wyborem osoby.

Opieka nad dziećmi

Opiekę nad dziećmi muszą pełnić licencjonowane organizacje: Na przykład: zgodnie z zaleceniami koordynatorów opieki nad dziećmi Trustu, którzy mogą zapewnić listę licencjonowanych świadczeniodawców.

 • Koszty opieki nad dziećmi - maksymalnie 4,50 GBP na godzinę (paragony należy dołączyć do formularza).

 
Inne koszty

Rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o zwrot innych kosztów, jak koszty za korzystanie z telefonu czy artykuły papiernicze, które mogą być konieczne w zakresie wykonywania ich obowiązków jako uczestników po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem sieci/pielęgniarką przełożoną. Wszystkie wnioski muszą zawierać dowód zakupu lub jakiś dowód na poniesione koszty.

bottom of page